Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Informujemy, że deklaracja stanowi podstawę do naliczania opłaty „śmieciowej”. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Kotla o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć korektę deklaracji do Wójta Gminy Kotla w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli taki zarząd nie został wybrany.

Firma zajmująca się wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy Kotla:

GPK Głogów Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7a, 67-200 Głogów
Tel. 48 76 726 56 56

Odpady odbierane z terenu Gminy Kotla zagospodarowywane są w Instalacji Komunalnej w Biechowie.

Wszelkie sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi załatwiane są w Urzędzie Gminy Kotla, ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla, pokój 21 i 22, tel.: 76/83-18-361
 

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kotla mieszkańcy mogą uiszczać przelewem na indywidualne konto.
W tytule należy wskazać kogo dotyczy opłata i za jaki okres (np. „Jan Kowalski, Winowno 306, opłata za odpady, lipiec 2022”).
 
Uchwalona przez Radę Gminy metoda obliczania wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości zamieszkałych - od osób zamieszkujących daną nieruchomość (osób faktycznie przebywających a nie zameldowanych). Opłata stanowi iloczyn osób zamieszkujących nieruchomość i stawki ustalonej przez Radę Gminy 
Obowiązująca  stawka to 36,50 zł/os w przypadku śmieci segregowanych i 80,00 zł/os w przypadku gdy mieszkaniec nie będzie segregował śmieci. 
 
Dokumenty do pobrania:
 
 
facebook