Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 
Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu  gminy Kotla tworzy i prowadzi Wójt Gminy Kotla od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu  gminy Kotla jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru.  Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Kotla na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
 
Wniosek powinien zawierać:
firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
numer identyfikacji podatkowej (NIP),
numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 
Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 przywołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oświadczenie to powinno zawierać także:
a)      firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
b)      oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
c)      podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest poniżej.
 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 przywołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w gminach, przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej tu ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r.
 
 
 
facebook