Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

 OBWIESZCZENIE 
o terminie polowań zbiorowych  
Wójt Gminy Kotla, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października
1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1082), informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 94, 95, 96 dla myśliwych Koła Łowieckiego „Kszyk” z siedzibą
w m. Krzekotówek 52, 67-240 Kotla.

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Kszyk” w sezonie 2023/2024:

Lp.

Data

Miejsce zbiórki

Rejon polowań

Godz. zbiórki

Gatunek zwierzyny

 

Uwagi

1.

07.10.2023

Kulów leśniczówka

94, 96

8:00

Jeleń, sarna,

dzik, drapieżniki

Tereny polne, remizy

2.

22.10.2023

Kulów leśniczówka

94, 96

8:00

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki

Tereny polne, remizy

3.

04.11.2023

Kulów leśniczówka

95

8:00

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki

Polowanie Hubertowskie

4.

18.11.2023

Polana Grochowice

94

8:00

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki

 

 

5.

25.11.2023

Kulów leśniczówka

95

8:00

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki

Polowanie ze zwyżek

6.

09.12.2023

Polana Grochowice

94

8:00

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki

 

 

7.

16.12.2023

Kulów leśniczówka

95

8:00

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki

 

 

8.

24.12.2023

Kulów leśniczówka

95

8:00

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki

Polowanie Wigilijne

Można polować na lesie

9.

31.12.2023

Przy Dębie za cegielnią

94

8:00

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki

Polowanie Sylwestrowe

Można polować na lesie

10.

06.01.2024

Kulów leśniczówka

94, 95

8:00

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki

 

 

11.

13.01.2024

Kulów leśniczówka

94, 95

8:00

Jeleń, sarna, dzik, drapieżniki

 

12.

21.01.2024

Kulów leśniczówka

94, 95, 96

8:00

Dzik, bażant, drapieżniki

Tereny polne, remizy

13.

27.01.2024

Kulów leśniczówka

94, 95, 96

8:00

Dzik, bażant, drapieżniki

Tereny polne, remizy

 

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kotla oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kotla.pl), stronie internetowej Urzędu Gminy Kotla (www.kotla.pl).

 

Wójt Gminy Kotla
 /
Łukasz Horbatowski

 
 
facebook