Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEZ GMINĘ KOTLA

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2166 z późn. zm.) jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej.

Według ww. ustawy środkami poprawy efektywności energetycznej są:
- realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
- nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
- wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
- realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243);
- wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634);
- realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2166 z późn. zm.) Gmina Kotla informuje o stosowanych środkach efektywności energetycznej:

 1. Wykonywanie sukcesywnej termomodernizacji obiektów należących do gminy
  - 2015 r. Remont budynku mieszkalnego w m. Kulów oraz remont lokali mieszkalnych w m. Ceber, Dorzecze i Kulów na terenie Gminy Kotla (budynek nr 1 w Kulowie – ocieplenie budynku; lokal mieszkalny w Dorzeczu 3A – wymiana stolarki okiennej, ocieplenie budynku; lokal mieszkalny w Dorzeczu 4/2 – wymiana stolarki okiennej, ocieplenie budynku;  lokal mieszkalny w Dorzeczu 6/4 – częściowa wymiana stolarki okiennej; lokal mieszkalny w Cebrze 2/3– wymiana stolarki okiennej, ocieplenie ganku).
  - 2016 r. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali wiejskiej w Grochowicach.
  - 2017 r. Termomodernizacja budynków Szkoły Filialnej w Chociemyśli - ocieplenie ścian, dachów wraz z wymianą pokrycia oraz stropu pod poddaszem nieogrzewanym, ociepleniu podłogi na gruncie (budynek szkoły), wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej, wymiana części stolarki okiennej.
  - 2018 r. Termomodernizacja budynku SP w Kotli - ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów wraz z wymianą pokrycia, wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej, wymiana części stolarki okiennej.
  - 2018 r. Informowano mieszkańców o uruchomieniu Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie m.in. na termomodernizację budynków jednorodzinnych.
  - 2019 r. Ocieplenie ścian budynku sali wiejskiej w Kotli; Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w ramach zadania m.in. wymieniono stolarkę okienną.
  - 2022 r. „Przebudowa obiektów użyteczności publicznej” w ramach zadania m.in. wykonano pełną termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz Urzędu Gminy Kotla (zadanie realizowane w latach 2022-2023)

 

 1. Wymiana urządzeń lub systemów grzewczych w obiektach należących do gminy
  - 2016 r. Wymiana pieca CO w sali wiejskiej w Kotli; Modernizacja kotłowni w WDK w Grochowicach, w tym wymiana pieca CO.
  - 2017 r. Termomodernizacja budynków Szkoły Filialnej w Chociemyśli – w ramach zadania nastąpiła również modernizacja źródeł ciepła w dwóch budynkach szkoły – montaż dwóch gruntowych pomp ciepła.
  - 2018 r. Termomodernizacja budynku SP w Kotli – w ramach zadania nastąpiła również modernizacja źródeł ciepła w dwóch budynkach szkoły – montaż kaskadowy dwóch powietrznych pomp ciepła.
  - 2018 r. Informowano mieszkańców o uruchomieniu Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w ramach którego można ubiegać się m.in. o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła.
  - 2020 r. Budowa instalacji gazowej wraz z dostosowaniem istniejącej kotłowni do zasilania paliwem gazowym w budynku Urzędu Gminy Kotla - wykonano przebudowę kotłowni polegającą na wymianie kotła olejowego na kocioł gazowy.

 

 1. Dofinansowanie wymiany urządzeń lub systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych i wielolokalowych na terenie gminy
  -2020 r. Program:
  - Wymiana źródeł ciepła - dotacja z budżetu Gminy Kotla - z programu skorzystało 14 osób fizycznych.
  - 2021 r. Program:
  - Wymiana źródeł ciepła - dotacja z budżetu Gminy Kotla - z programu skorzystało 14 osób fizycznych.
  - Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji – z programu skorzystało 37 osób fizycznych (nabór wniosków odbył się w 2020 r., umowy o powierzenie grantów zawarto w 2021 r.).
  - Program Czyste Powietrze - od maja 2021 r. Gmina Kotla prowadziła punkt informacyjno-konsultacyjny Programu Czyste Powietrze – mieszkańcy mogli skorzystać z dofinansowania w ramach programu m.in. na wymianę źródła ciepła. W ramach punktu w 2021 r. 30 mieszkańców złożyło wnioski o dofinansowanie.
  -2022 r. Program:
  - Wymiana źródeł ciepła - dotacja z budżetu Gminy Kotla - z programu skorzystało 7 osób fizycznych.
  - Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji – z programu skorzystało 9 osób fizycznych.
  - Program Czyste Powietrze – do marca 2022 r. Gmina Kotla prowadziła punkt informacyjno-konsultacyjny Programu Czyste Powietrze – mieszkańcy mogli skorzystać z dofinansowania w ramach programu m.in. na wymianę źródła ciepła. W ramach punktu w 2022 r. 6 mieszkańców złożyło wnioski o dofinansowanie (4 wnioski dot. budynków jednorodzinnych, 2 wnioski dot. lokali w budynkach wielolokalowych

 

 1. Montaż instalacji charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji
  - 2017 r. Termomodernizacja budynków Szkoły Filialnej w Chociemyśli – w ramach zadania nastąpiła również wymiana oświetlenia zewnętrznego na oprawy LED.
  - 2018 r. Termomodernizacja budynku SP w Kotli – w ramach zadania nastąpiła również wymiana oświetlenia zewnętrznego na oprawy LED.
  - 2018 r. Budowa oświetlenia ulicznego w Kotli ulica Leśna, Świerkowa i Brzozowa – 18 latarni LED.
  - 2019 r. informowano mieszkańców o możliwości skorzystania z dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w ramach Programu „Mój prąd”.2
  - 2020 r. Budowa oświetlenia ulicznego w Kotli ulica Bielawska (4 lampy LED)i Ogrodowa  (1 lampa LED).

 

 1. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii
  - 2018 r. Termomodernizacja budynku SP w Kotli – w ramach zadania nastąpił również montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 30.21 kWp (110 paneli).
  - 2020 r. Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji - w celu ochrony środowiska w 2019 r. Gmina Kotla wspólnie z Gminą Polkowice, Gminą Głogów, Gminą Miejską Głogów, Gminą Jerzmanowa, Gminą Przemków, Gminą Radwanice i Gminą Żukowice ubiegała się o środki unijne na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W 2020 r. przeprowadzono nabór wniosków o udzielenie grantów na wymianę źródeł ciepła. Mieszkańcy mogli ubiegać się o grant do 85 % wydatków kwalifikowalnych nie więcej niż 35 tysięcy złotych na wymianę źródła ciepła z możliwością ubiegania się o dofinansowanie do budowy instalacji fotowoltaicznej – 12 mieszkańców skorzystało z dofinansowania na wymianę źródła ciepła i montaż instalacji fotowoltaicznej.
  - 2021 r. Program Czyste Powietrze – od maja 2021 r. Gmina Kotla prowadziła punkt informacyjno-konsultacyjny Programu Czyste Powietrze – mieszkańcy mogli skorzystać z dofinansowania w ramach programu m.in. na budowę instalacji fotowoltaicznej. W ramach punktu w 2021 r. 8 mieszkańców złożyło wnioski o dofinansowanie z zakresem budowy instalacji fotowoltaicznej.
  - 2022 r. Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji - w ramach prowadzonego naboru wniosków mieszkańcy mogli ubiegać się o grant do 85 % wydatków kwalifikowalnych nie więcej niż 35 tysięcy złotych na wymianę źródła ciepła z możliwością ubiegania się o dofinansowanie do budowy instalacji fotowoltaicznej – 2 mieszkańców skorzystało z dofinansowania na wymianę źródła ciepła i montaż instalacji fotowoltaicznej.
  - 2022 r. Program Czyste Powietrze – od maja 2021 r. Gmina Kotla prowadziła punkt informacyjno-konsultacyjny Programu Czyste Powietrze – mieszkańcy mogli skorzystać z dofinansowania w ramach programu m.in. na budowę instalacji fotowoltaicznej. W ramach punktu w 2022 r. 1 mieszkaniec złożył wniosek o dofinansowanie z zakresem budowy instalacji fotowoltaicznej.

Szersze informacje nt. efektywności energetycznej budynków dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii pod linkiem: (przekierowanie-KLIKNIJ)

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

 

 

 
 
facebook