Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
W uchwalonym przez Radę Gminy w dnia 12 czerwca 2007 r. "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kotla" wskazane są następujące tereny inwestycyjne:


Funkcja mieszkaniowa

W Studium tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczoną nieuciążliwą działalnością produkcyjną, rzemieślnicza i usługową – strefa aktywności gospodarczej oznaczona się symbolem MU-P.
 
Strefą tą objęto wszystkie miejscowości w gminie, dla których główna funkcję stanowi produkcja rolna. W celu umożliwienia w tych miejscowościach rozwoju poza rolniczych form działalności produkcyjnej przewiduje się, oprócz możliwości realizacji budownictwa zagrodowego i jednorodzinnego, także realizacja nieuciążliwych zakładów rzemieślniczych lub drobnej nieuciążliwej produkcji.
 
Na terenach tych dopuszcza się także realizację usług związanych z obsługą ludności i infrastrukturą techniczną.
 
W odniesieniu do terenów położonych w południowej części gminy, zaleca się stosowanie w budownictwie technologii odpowiednich do wysokiego poziomu wód gruntowych oraz ograniczających skutki powodzi w wypadku przerwania wałów ochronnych rzeki Odry. Obowiązuje tam zakaz realizacji inwestycji szkodliwych dla środowiska lub mogących pogorszyć stan środowiska.
 
Plany zagospodarowania przestrzennego dla powyższych stref będą opracowywane sukcesywnie w miarę wpływających wniosków i potrzeb gminy.


Funkcja przemysłowa, produkcyjna

W Studium wyznacza się tereny rozwoju zabudowy produkcyjno – usługowej, baz, składów i magazynów oznaczone symbolem - PU oraz tereny zabudowy produkcyjnej oznaczone symbolem P.
 
Na terenie gminy występują dwa ważne tereny rozwojowe. Jeden bezpośrednie zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej Głogów - Sława Śląska w rejonie miejscowości Sobczyce. Drugi położony jest na północny wschód od Kotli, przy drodze gruntowej i oddalony od drogi wojewódzkiej w odległości około 1 km. Strefa ta charakteryzuje się dogodnymi warunkami fizjograficznymi, korzystnym położeniem względem istniejącego i projektowanego zainwestowania (róża wiatrów) i położenia z punktu widzenia możliwości zaopatrzenia w media.
 
Tereny te ustala się jako wielofunkcyjne, wskazane do lokalizacji zakładów produkcyjnych, uciążliwego rzemiosła, składów, magazynów, a także lokalizacji obiektów obsługi komunikacji samochodowej, jak stacje benzynowe, parkingi, zajazdy, motele itp., obiekty usługowe, tereny rekreacji i sportu, tereny zieleni. Dopuszcza się lokalizację obiektów znajdujących się na liście „mogących pogorszyć stan środowiska”, jednak pod warunkiem stosowania technologii niepowodujących zagrożenie dla środowiska, albo maksymalnie je ograniczających do granic własnej działki.

Tereny przeznaczone pod funkcje przemysłowe, produkcyjne w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kotla:
 
 
facebook