Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. rozpoczęty zostaje nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w oparciu o:

 • Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 • wzór formularza wniosku o dofinansowanie, obejmujący Część 3 programu.
 • Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Dla kogo dofinansowanie w Części 3 programu?

 Beneficjentem Części 3 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

 Dodatkowo, od dnia 25.01.2022 r. wprowadza się do Programu:

 Zmiany, które mają zastosowanie również do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach wcześniejszych wersji Programu:

 • Dodanie wyjątku w przypadku, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. Wnioskodawca nie musi być właścicielem źródła ciepła, o dofinansowanie którego wnioskuje, żeby skorzystać z dofinansowania w ramach Programu;
 • Dodanie wyjątku dla przypadku, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Dopuszcza się wtedy wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia o więcej niż 6 miesięcy (limit taki obowiązuje w pozostałych przypadkach).

 Pozostałe istotne zmiany:

 • Usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji;
 • Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami Programu;
 • Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.
 • W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, część dokumentów programowych uległa zmianie, w tym:
 • Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 • Wzór Wniosku o dofinansowanie w formie dotacji,
 • Wzór Wniosku o płatność.

 Więcej informacji :

na stronie WFOŚiGW we Wrocławiu: https://wfosigw.wroclaw.pl/aktualnosci/a_2021,juz-jutro-25-stycznia-2022-r-rusza-nabor-wnioskow-do-3-czesci-programu-czyste-powietrze

na stronie Programu: https://czystepowietrze.gov.pl/

w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-informacyjnym „Czyste powietrze” w Urzędzie Gminy Kotla, ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla, tel: 76-83-18-361 wew. 56  w godzinach funkcjonowania punktu (wtorek 12:00 -17:00, środa 08:00 - 11:00, czwartek 08:00-10:00).

01

02

03

04

czp-wybrane-koszty-kwalifikowane-z-3-czescia-1

 

 
 
facebook