Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Rozlicz PIT w gminie Kotla
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl przygotowano w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i PITax.pl Łatwe podatki.
Przekaż                    1,5% w gminie Kotla
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl przygotowano w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i PITax.pl Łatwe podatki.

OBWIESZCZENIE
o wprowadzeniu dodatkowego terminu polowania zbiorowego

Wójt Gminy Kotla, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1173 ze zm.), informuje o dodatkowym terminie polowania zbiorowego na jelenie, sarny, dziki, drapieżniki, na terenie obwodu łowieckiego nr 94 dla myśliwych Koła Łowieckiego „Kszyk” z siedzibą ul. Samborska 55, 67-200 Głogów, które odbędzie się w dniu 07.01.2023 r. od godz. 8:00 do godz. 16:00.

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi. Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kotla oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kotla.pl), stronie internetowej Urzędu Gminy Kotla (www.kotla.pl).

Wójt Gminu Kotla                            
         /-/                                           
Łukasz Horbatowski                        

 
 
facebook