Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
azbest

NABÓR WNIOSKÓW NA DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Kotla środków na finansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informujemy, o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ww. zadań.

Z dofinansowania korzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Kotla.

Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów:

-demontażu pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,

-transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania,

-unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na  terenie gminy Kotla.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Kotla, WFOŚiGW pokryje 70% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 30% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Kotla.

UWAGA – Gmina nie będzie finansować 30% kosztów osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Wnioski o przyznanie dotacji można składać na załączonym formularzu do dnia 24 stycznia 2023r. :
- osobiście w siedzibie tymczasowej Urzędu Gminy Kotla Chociemyśl 23, w punkcie obsługi mieszkańca Kotla ul. Głogowska 90 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu) lub wysłać pocztą na adres tymczasowej siedziby Urzędu Gminy Kotla Chociemyśl 23, 67-240 Kotla
- elektronicznie przez e-puap.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 76 8318 361 wew. 54. W godzinach pracy urzędu.

 Wraz z wnioskiem należy złożyć:

  1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
  2. Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
  3. Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej należy załączyć:

  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie strona otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 3 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc de minimis na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie (Dz. U. 2010, Nr 121, poz. 810).

Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich składania do czasu wyczerpania środków finansowych z dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Ww. wniosek, będzie stanowił zobowiązanie wnioskodawcy, że nie wycofa się z projektu realizacji zadania.

Uwaga: o złożenie wniosku proszeni są właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Kotla, którzy są zainteresowani wykonaniem ww. prac wyłącznie
w 2023 roku!

Zadanie będzie realizowane tylko w przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Kotla z WFOŚiGW.

Informacja o wyrobach zawierających azbest (Pobierz DOC, 34,00 kB)

Wniosek Azbest 2023 (Pobierz DOC, 44,00 kB)

Ocena wyrobów zawierających azbest (Pobierz DOC, 59,50 kB)

 

 

 

 
 
facebook