Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
wilk

W nawiązaniu do pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (pobierz PDF 321 KB) w sprawie doniesień dotyczących bezpośredniej styczności wilka z ludźmi, rozpoznania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych a także informacji w kwestii odszkodowań za szkody spowodowane przez  wilki proszę o dostosowanie się do poniższych zaleceń:

  1. Wilk jest zwierzęciem dzikim – nie należy go dokarmiać ani oswajać!
  2. NIGDY nie zabierać ze sobą ani nie dotykać napotkanego w lesie szczenięcia wilka! Informację na temat przetrzymywania szczenięcia wilka należy przekazać na Policję.
  3. Należy odpowiednio zabezpieczyć śmietniki oraz kompostowniki aby nie ułatwiać dostępu do bazy pokarmowej. Nie zostawiać na posesji niezabezpieczonej żywności lub jej resztek – również pokarmu dla psa lub kota. Nie zostawiać resztek jedzenia w lesie.
  4. Należy przestrzegać obowiązujący zakaz puszczania psów bez możliwości ich kontroli. Nie należy puszczać psów luzem w lesie. Właściciele psów powinni zapewnić im odpowiednią opiekę i warunki, w których są trzymane.
  5. Należy odpowiednio zabezpieczyć zwierzęta hodowlane. Do najskuteczniejszych metod ochrony inwentarza przed wilkami należą: psy pasterskie, ogrodzenia elektryczne, ogrodzenia siatkowe i fladry.

Nie każde zachowanie wilka stwarza potencjalne zagrożenie i wymaga podjęcia działań. Sposoby postepowania z niepłochliwymi osobnikami wilka przedstawiają wytyczne zaproponowane przez Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE) grupę europejskich ekspertów do spraw dużych drapieżników, działającą w ramach Komisji do spraw Przetrwania Gatunków Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).

Zachowanie wilka

Ocena zagrożenia

Zalecane działania

Wilki przechodzą w pobliżu zabudowań nocą.

Nie ma zagrożenia.

Nie ma potrzeby podejmowania działań.

Wilk przechodzi w zasięgu wzroku w pobliżu osad/ rozproszonych budynków w dzień.

Nie ma zagrożenia.

Nie ma potrzeby podejmowania działań.

Wilk nie ucieka natychmiast po zauważeniu pojazdów lub ludzi. Zatrzymuje się i przygląda.

Nie ma zagrożenia.

Nie ma potrzeby podejmowania działań.

Wilk jest obserwowany przez kilka dni w odległości poniżej 30 m od zamieszkałych budynków (powtarzające się zdarzenia przez dłuższy czas).

Sytuacja wymaga uwagi. Możliwy problem wynikający z silnej habituacji lub warunkowania pozytywnego.

Analiza sytuacji.
Poszukać atraktantów (przynęt / wabików) i usunąć je.

Rozważyć warunkowanie negatywne (awersyjne).

Wilk wielokrotnie pozwala podejść do siebie na odległość poniżej 30 m.

Sytuacja wymaga uwagi.
Wskazuje na silną habituację. Możliwe problemy wynikające
z warunkowania pozytywnego.

Analiza sytuacji.
Rozważyć warunkowanie negatywne (awersyjne).

Wilk wielokrotnie sam podchodzi do ludzi na odległość poniżej 30 m. Przejawia zainteresowanie ludźmi.

Wymaga uwagi / sytuacja krytyczna. Warunkowanie pozytywne i silna habituacja może prowadzić do eskalacji zachowań zuchwałych. Niebezpieczeństwo zranień.

Rozważyć warunkowanie negatywne (awersyjne).
Usunąć wilka, jeśli zastosowane odpowiednie warunkowanie awersyjne okazało się nieskuteczne.

Wilk atakuje lub rani ludzi nie będąc sprowokowanym.

Sytuacja niebezpieczna.

Usunąć wilka.


Doprowadzenie do śmierci zwierzęcia objętego ochroną ścisłą bez zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (Ministra Środowiska na terenie parku narodowego) lub wbrew jego warunkom, w zależności od wpływu tego czynu na populację danego gatunku jest:

  1. a) wykroczeniem, za które grozi kara aresztu lub grzywny (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody) lub
  2. b) przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 181 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny).

Wszelkie zachowania, które wymagają uwagi i podjęcia działań należy zgłaszać do Urzędu Gminy Kotla, przekazując przy tym dokumentację fotograficzną potwierdzającą potencjalne zagrożenie.

ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ WILKI (ORAZ BOBRY, RYSIE, NIEDŹWIEDZIE I ŻUBRY) ODPOWIADA SKARB PAŃSTWA. Oględzin, szacowania szkód oraz ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty dokonuje właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska – z wyjątkiem zdarzeń na terenie parku narodowego.

URZĄD GMINY KOTLA
GŁOGOWSKA 93, 67 – 240 KOTLA
TEL. 76 831 83 61 WEW. 47

REGIONALNA DYREKCJA
OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU
ALEJA JANA MATEJKI 6, 50-333 WROCŁAW
TEL. 71 747 93 00

 
 
facebook