Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

1. Za nami kolejny rok w pandemii koronawirusa. Jakby Pan go podsumował? Co było dobre, co złe w trakcie ostatnich 12 miesięcy?

Bez wątpienia trwająca pandemia sprawiła, że to był bardzo trudny rok. W związku z jej przebiegiem wykonaliśmy szereg działań wynikających z zasad i procedur obowiązujących na terenie kraju. W tej trudnej sytuacji szczególnie cieszy fakt, że zrealizowaliśmy kilka ważnych inwestycji. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują przebudowy dróg w Kotli, Kozich Dołach, Krzekotówku i Zabielu. Powstały także siłownie zewnętrzne, "na otwartym powietrzu", we wszystkich sołectwach Gminy oraz place zabaw w Kotli i Chociemyśli. Oprócz tego, przygotowywaliśmy dokumentację na ważne inwestycje czekające nas w najbliższej przyszłości. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje planowana przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Powstał na początku lat 90-tych i od tego momentu – poza niewielkimi pracami remontowymi – się nie zmienił. To taki miejscowy relikt PRL-u. W tym samym budynku znajduje się jeszcze referat urzędu gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Klub Seniora. Przedsięwzięcie to będzie dużym wyzwaniem.

Zrealizowaliśmy również szereg działań o charakterze społecznym i edukacyjnym. Do lutego 2023 r. potrwa projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla", na który pozyskaliśmy ok. 1,2 mln zł ze środków europejskich. W ramach tego projektu utworzono Klub Seniora i finansowana jest jego działalność. Organizowane są zajęcia ruchowe, kulinarne i z rękodzieła, a także spotkania ze specjalistami i wycieczki. Uczestnicy mają zapewniony również ciepły posiłek. Ponadto w ramach projektu utworzono wypożyczalnie sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, organizowana jest usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania – w tym celu został zatrudniony opiekun. W projekcie przewidziano również wsparcie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Projekt realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli.
Co więcej, zakupiliśmy samochód dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, którym dowożone są dzieci niepełnosprawne do placówek oświatowych, ale będzie on również wykorzystywany do dowozu uczestników Klubu Seniora.
W listopadzie tego roku zakończyła się realizacja projektu "Rozwój edukacji w Gminie Kotla". W ciągu dwóch lat jego trwania zrealizowano ponad 4 tysiące godzin zajęć pozalekcyjnych o różnym charakterze – rozwijających, specjalistycznych i wyrównawczych. Za ponad 400 tysięcy zł zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt do szkoły. Wartość projektu wynosi ponad 800 tysięcy zł, w tym blisko 760 tysięcy to pozyskane środki unijne. Jednocześnie zawiesiliśmy działanie Szkoły Filialnej w Chociemyśli i obecnie funkcjonują tam dwa oddziały przedszkolne. Ze względu na niewielką liczebność klas 1-3 uczniowie zostali tymczasowo przeniesieni do Szkoły Podstawowej w Kotli.
W sumie, mimo trudności spowodowanych przez COVID-19 zrobiliśmy wiele, by poprawić jakość życia naszych mieszkańców.

2. Jakie inwestycje czekają Gminę Kotla w ciągu najbliższych tygodni? Czego mogą spodziewać się mieszkańcy?
W najbliższych miesiącach planujemy kilka ważnych inwestycji. W styczniu powinna się zakończyć przebudowa drogi w Zabielu. Na odcinku 240 m wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa. Koszt prac wyniesie ok. 160 tysięcy złotych z czego 72% stanowi pozyskana dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, to pozyskaliśmy 3 mln złotych w ramach „Polskiego Ładu" na budowę, przebudowę i modernizację dróg na terenie Gminy i już wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy. W ciągu kilkunastu miesięcy powstanie również ścieżka rowerowa z Głogowa do Kulowa. Projekt ten jest realizowany w partnerstwie z miastem Głogów (lider) i Gminą Wiejską Głogów. Na to zadanie zostały pozyskane środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
Największym wyzwaniem inwestycyjnym jest jednak wspomniana przeze mnie przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia, w którym mieszczą się również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora, Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz punkt przyjęć interesantów Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. W ostatnich latach dzięki pozyskanym środkom doposażyliśmy ośrodek zdrowia w nowy sprzęt i wyposażenie, a teraz ośrodek zyska też nowy blask. Zmieni się w nim niemal wszystko. Termomodernizacja oznaczać będzie również wymianę źródła ciepła z oleju opałowego na panele fotowoltaiczne i pompę ciepła. Ma to być inwestycja na długie lata. W ramach tego zadania przebudowy doczeka się również budynek Urzędu Gminy. Pozyskano środki na ten cel z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i w ramach "Polskiego Ładu" w łącznej wysokości 10,6 mln zł.
Ponadto, ogłosiliśmy przetarg na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Głogówku. Inwestycja obejmie rewitalizację stawów. Powstanie też plaża, dwa pomosty pływające, obiekty małej architektury takie jak wiata, przebieralnia, ławki, czy leżaki. Utworzona zostanie alejka parkowa. Wymieniona zostanie również nawierzchnia boiska do siatkówki plażowej. Na to zadanie pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych w ramach podejścia Leader objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, za pośrednictwem Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania w wysokości 279 521,00 zł, co stanowi ok 63,63 % wartości inwestycji. Zadanie realizowane będzie w 2022 r.
Uzyskaliśmy również dofinansowanie z KGHM w wysokości 250 tysięcy złotych. Środki te przeznaczone są na modernizację placów zabaw i doposażenie siłowni zewnętrznych na terenie Gminy. Jest to kontynuacja działań z poprzednich lat, w ramach których pozyskaliśmy prawie 400 tysięcy zł z KGHM i Fundacji KGHM Polska Miedź właśnie na budowę siłowni plenerowych, placów zabaw czy wiaty rekreacyjnej.
W listopadzie br. pozyskaliśmy kwotę 105 tysięcy zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu "Laboratoria przyszłości". Ze środków tych powstanie pracownia kreatywno-techniczna w SP w Kotli. Projekt realizowany będzie do sierpnia 2022 r.
Obecnie czekamy na rozpatrzenie przez Centrum Projektów "Polska Cyfrowa" wniosku na zakup dla 170 dzieci z terenu Gminy Kotla, które pochodzą z rodzin byłych pracowników PGR, sprzętu komputerowego do nauki zdalnej. Środki mają być przeznaczone na komputery stacjonarne, laptopy lub tablety.


3. Jakie cele wyznaczył sobie Pan, jako wójt gminy na 2022 rok? Na czym Panu najbardziej zależy? Co chciałby Pan koniecznie zrealizować?
Niestety, pandemia wciąż nie daje o sobie zapomnieć, ale zrobię wszystko, by podobnie jak do tej pory, nie paraliżowała harmonijnego rozwoju Gminy. Koncentrujemy się na realizacji ważnych inwestycji, które czekają nas w najbliższych tygodniach. Chcemy maksymalnie wykorzystać środki finansowe dążąc do stałej poprawy infrastruktury na terenie naszej Gminy.
Poza tym, w ramach II edycji naboru wniosków do "Polskiego Ładu" planujemy ubiegać się o środki na budowę i przebudowę sal wiejskich, budowę kanalizacji sanitarnej czy kolejnych dróg. Czynimy również starania o nieodpłatne nabycie działki w Kotli od Krajowego Ośrodka Wparcia Rolnictwa, na której chcielibyśmy wybudować przedszkole wraz z oddziałem żłobkowym.
W projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy przeznaczamy ponad 200 ha działki pod działalność inwestycyjną. Uchwalenie zmiany studium planujemy już w styczniu 2022 r. i dążymy do tego, aby w najbliższych latach znaleźć inwestorów zainteresowanych tym obszarem.

 

 
 
facebook