Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
świadczenie pieniężne

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Na podstawie wniosku osoby udzielające gościny uchodźcom będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 16 marca.

Zgodnie z wnioskiem należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.
Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
W przypadku wnioskowania o przedłużenie przyznania świadczenia powyżej 60 dni należy szczegółowo uzasadnić wniosek. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Kotla, ul. Głogowska 93 tel. 76 8318 361 wew. 52

Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie wniosków : Barbara Rybak oraz Artur Szlempo.

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (POBIERZ, PDF 541,04 kB)

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania (POBIERZ, PDF 562,85 kB)

 

 
 
facebook