Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

 

Z terenem Gminy Kotla pan Jan Baraniecki związany jest od dzieciństwa. Wkrótce po zakończeniu wojny zamieszkał z rodzicami w Chociemyśli, a później w Kozie Dołach, gdzie rodzice byli właścicielami niewielkiego gospodarstwa. Szkołę Podstawową ukończył w Chociemyśli, a średnią w Głogowie. Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego w Gorzowie Wielkopolskim i po roku pracy nauczycielskiej powrócił, już z rodziną, na teren Gminy. Razem z żoną podjęli 1 września 1964 r. pracę jako nauczyciele w Szkole Podstawowej w Skidniowie. Od tego czasu związany jest z terenem Gminy Kotla miejscem zamieszkania, pracą zawodową i działalnością społeczną.

Przez 10 lat (1964-1974) pracował w szkole w Skidniowie, najpierw jako nauczyciel, później kierownik i dyrektor szkoły

Oprócz pracy w szkole był inicjatorem, współorganizatorem czynów społecznych na rzecz szkoły i wsi.

Jako radny Gminnej Rady Narodowej w Kotli w kadencji 1973-1977 z terenu Skidniowa przyczynił się do realizacji wielu wniosków mieszkańców, m.in. dot. dróg i komunikacji publicznej oraz oświaty.

W okresie pracy w Skidniowie pan Jan Baraniecki kontynuował edukację na Wydziale Filologiczno - Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, którą ukończył w 1973 r.

Po reformie administracji i utworzeniu gmin, w związku z tworzeniem Zbiorczych Szkół Gminnych, 1 września 1974 r. został powołany na zastępcę gminnego dyrektora d/s wychowawczych w Kotli, co wiązało się również ze zmianą miejsca zamieszkania. Od tego czasu pan Jan Baraniecki zamieszkał w Grochowicach.

W okresie sprawowania tego stanowiska (1.09.1974 r. - 15.06.1976 r.) wniósł duży wkład pracy we wdrożenie we wszystkich szkołach na terenie Gminy jednolitego systemu wychowawczego prof. Heliodora Muszyńskiego. Wspierał organizację harcerską oraz rozwój zainteresowań uczniów. W ramach współpracy udzielał również pomocy w pracy organizacji młodzieżowej, za co uhonorowany został Srebrną Honorową Odznaką ZSMW (1976).

Pan Jan Baraniecki 16 czerwca 1976 r. zastał powołany na Naczelnika Gminy Kotla, które sprawował przez 10 lat (1976 – 1986). Jako naczelnik gminy podejmował wiele zadań wspierających produkcję rolną, realizował zadania poprawiające infrastrukturę.

Przez cały ten dziesięcioletni okres, obok realizacji zadań gospodarczych i administracyjnych w Gminie, wspierał działalność oświatową i kulturalną. Za stworzenie wzorcowej bazy Gminnego Ośrodka Kultury, placówka wygrała konkurs na najlepiej zmodernizowaną placówkę kulturalną w województwie, za co pan Jan Baraniecki otrzymał podziękowania oraz nagrodę władz wojewódzkich, nagrodę Ministra Kultury i Sztuki wraz z honorowym dyplomem „Za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury” (1980).

W 1983 r., z inicjatywy Osiedlowych Domów Kultury w Głogowie, na terenie Gminy zapoczątkowane zostały tzw. „Stachuriady”, t.j. imprezy związane z twórczością wybitnego poety i prozaika Edwarda Stachury.

Za wspieranie rozwoju kultury i osiągnięcia w Gminie pan Jan Baraniecki otrzymał odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” (1983).

W związku z dużym skażeniem Gminy przez HM „Głogów”, w ramach współpracy trzech Gminnych Rad Narodowych (Kotla, Głogów i Żukowice) pan Jan Baraniecki dążył do stworzenia dobrej bazy do pracy służby zdrowia. Na budowę nowego ośrodka zdrowia wraz z apteką zdobył środki pozabudżetowe, zapewniając pełne sfinansowanie budowy przez HM „Głogów”. Dodatkowo jako naczelnik gminy wspierał budowę w ramach czynu społecznego budynku Banku Spółdzielczego w Kotli.

1 lutego 1989 roku pan Jan Baraniecki powrócił do pracy w szkole, obejmując stanowisko dyrektora szkoły w Kotli. Stanowisko to piastował przez 15 lat (1989 – 2004).

Wieloletnia działalność na rzecz edukacji wysoko oceniona została przez władze samorządowe i oświatowe, czego wyrazem były liczne nagrody wójta gminy oraz nagroda specjalna Kuratora Oświaty i Wychowania w Legnicy „ Za osiąganie wybitnych rezultatów w pracy dydaktycznej i wychowawczej (14 X 1992)”,

W tym okresie pan Jan Baraniecki nadal kontynuował działalność społeczną:

  • był aktywnym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego
  • w l. 1988 – 1992 był członkiem Rady Sołeckiej w Grochowicach
  • od 2000 r. przez jedna kadencję był ławnikiem w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Legnicy
  • od blisko 20 lat jest członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kotli
  • przez jedną kadencję (od 14.12.1999 r.) był członkiem Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kotli

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalność społeczną został odznaczony:

  • Brązowym Krzyżem Zasługi (18.06.1980)
  • Złotym Krzyżem Zasługi (19.06.1985)
  • Medalem 40-lecia Polski Ludowej (22.07.1984)
  • Odznaką „Za zasługi dla Województwa Legnickiego (18.07.1983)

Po 41 latach pracy, w tym 40 na terenie Gminy, 31 sierpnia 2004 r. pan Jan Baraniecki przeszedł na emeryturę

Aktualnie jest członkiem Stowarzyszenia „Grochowice Zdrój”, członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kotli oraz radnym Rady Powiatu Głogowskiego. Jako przewodniczący Komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa Publicznego swoją działalność skupia na sprawach bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zabezpieczeniem przez podtopieniem, w tym konserwacji i sprawnego działania rowów podstawowych, wspomagania finansowego gmin w tym zakresie, pomocy dla OSP, Państwowej Straży Pożarnej i Policji oraz bezpieczeństwa na drogach, w tym remontów dróg.

Na szczególną uwagę zasługuję również fakt, że pan Jan Baraniecki poświęcił dużo czasu zbieraniu wspomnień osadników i mieszkańców gminy, co zaowocowało w 2012 r. wydaniem publikacji książkowej „Relacje i wspomnienia osadników rejonu Gminy Kotla”.

Niniejszy wniosek jest wyrazem szczególnego uhonorowania pana Jana Baranieckiego za wybitne zasługi na rzecz Gminy. .⃰

 

⃰Wyciąg z wniosku, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXIV/203/13 Rady Gminy Kotla z dnia 10.10.2013r

 
 
facebook