Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

 

Z terenem Gminy Kotla Ś.p. Aleksander Ratajek związany był od urodzenia. Wspierał działalność Gminy w zakresie rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich, najpierw jako sołtys, potem jako radny. W 1994 r. został wybrany sołtysem Sołectwa Skidniów na kadencję 1994-1998. Liczne głosy oddane przez mieszkańców Sołectwa były wyrazem uznania dla Jego dotychczasowej działalności społecznej. Następnie został wybrany przez społeczeństwo radnym Rady Gminy Kotla. Funkcję tę sprawował nieprzerwanie przez dwie kadencje 1998- 2002 i 2002-2006. Jednocześnie lokalna społeczność powierzyła Ś.p. Aleksandrowi Ratajkowi pełnienie funkcji sołtysa kadencji 2002-2006, co świadczyło, że cieszył się autorytetem i zaufaniem swoich sąsiadów.

W 2010 roku po raz kolejny Jego zaangażowanie w sprawy samorządowe zostało dostrzeżone przez społeczeństwo Sołectwa Skidniów i został wybrany radnym Rady Gminy Kotla kadencji 2010-2014. Był aktywnym członkiem Komisji ds. Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Gminnej. Do chwili śmierci pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Przez wszystkie te lata będąc sołtysem i radnym występował z wieloma inicjatywami w celu poprawy warunków życia mieszkańców Sołectwa Skidniów. Jego osobiste zaangażowanie przyczyniło się do budowy kościoła w Skidniowie oraz do realizacji wielu zadań inwestycyjnych w Sołectwie.

Do końca był bardzo aktywny, działał w interesie mieszkańców Sołectwa Skidniów, uczestniczył regularnie w pracach Komisji oraz sesjach Rady Gminy, był członkiem Rady Społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kotli. Za całokształt działalności na rzecz rolnictwa Ś.p. Aleksander Ratajek został uhonorowany Złotą Wiechą 78 województwa legnickiego, a także otrzymał liczne dyplomy uznania za pracę zawodową oraz społeczną.

Nadanie tytułu “Zasłużony dla Gminy Kotla” jest wyrazem podziękowania Ś.p. panu Aleksandrowi Ratajowi za współpracę, za ofiarną, pełną zaangażowania pracę i działalność na rzecz rozwoju Gminy. Przez cały czas starał się pracować na rzecz środowiska lokalnego, skupiać i jednoczyć ludzi wokół wspólnych zadań. Doświadczenie Ś.p. Aleksandra Ratajka w pracy samorządowej i troska o przyszłość Gminy było bezcenne. To poprzez swoją pracę, dzieląc się swoim doświadczeniem Ś.p Aleksander Ratajek budował naszą wspólną rzeczywistość dla dobra Gminy. Tak to zawsze traktował i taką pomoc z Jego strony doświadczaliśmy.

Ś.p. Aleksander Ratajek zapisał się w historii dzięki udziale w dobrze stanowionym prawie, poprzez piastowanie funkcji radnego przez wiele kadencji. ⃰

 

⃰Wyciąg z wniosku do Uchwały Nr XXXVI/218/13 Rady Gminy Kotla z dnia 11.11.2013r

 
 
facebook