Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

 

Z terenem Gminy Kotla Pan Wojciech Jemioło związany jest od 1958r. Po ukończeniu Wydziału Historyczno – Filozoficznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego skierowany został do pracy na stanowisko nauczyciela w Szkole Podstawowej w Sobczycach. Od 1979 roku pełnił funkcję kierownika Szkoły Podstawowej w Sobczycach. Pan Wojciech Jemioło przez cały okres pracy zawodowej angażował się w różne przedsięwzięcia społeczne i kulturalne. Na wyrazy uznania zasługuje praca Pana Wojciecha Jemioło w kształceniu i rozwoju intelektualnym młodego pokolenia mieszkańców naszej Gminy, kultywowaniu tradycji patriotycznych oraz dbaniu o rozwój kultury. Pod okiem Pana Wojciecha Jemioło powstało między innymi Koło Gospodyń Wiejskich, koło teatralne, Ochotnicza Straż Pożarna i chór. W związku z podniesieniem stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Sobczycach do ośmiu klas, zaistniała konieczność rozbudowy szkoły. Pan Wojciech Jemioło był inicjatorem dochodowych uroczystości w Sołectwie, z których dochód przeznaczany był na realizację zaplanowanego zadania.

Obecnie w budynku, w którym mieściła się Szkoła Podstawowa w Sobczycach mieści się Wiejski Dom Kultury, który skupia dzieci i młodzież oraz służy mieszkańcom do organizacji zebrań i uroczystości okolicznościowych.

Oprócz pracy dydaktycznej Pan Wojciech Jemioło w latach 1978 – 1981 pełnił funkcję radnego w Gminnej Radzie Narodowej, natomiast w latach 1981 – 1984 pełnił funkcję radnego w Wojewódzkiej Radzie Narodowej. W latach 1990 – 1994, 1995 - 1998 pełnił funkcję sołtysa Sołectwa Sobczyce, a także był członkiem Rady Sołeckiej. W tym okresie w Sołectwie przeprowadzony został między innymi remont remizy strażackiej oraz wykonano remont drogi łączącej Sobczyce i Zabiele, poprowadzono sieć telekomunikacyjną oraz sieć wodociągową.

Piastowanie przez tak długi okres funkcji, początkowo radnego Gminnej Rady Narodowej i radnego Wojewódzkiej Rady Narodowej, potem sołtysa, świadczy o społecznym uznaniu, zrozumieniu i szacunku mieszkańców.

Pan Wojciech Jemioło brał również czynny udział w budowie kościoła w Sobczycach od 1999r. Rada Parafialna wyznaczyła Pana Wojciecha Jemioło skarbnikiem. Dzięki ofiarności i pracy społecznej mieszkańców, a także współpracy KGHM, Kościół został oddany do użytku po trzech latach.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalność społeczną został odznaczony:

  • Uchwałą Rady Państwa Złotym Krzyżem Zasługi (05.05.1976r.)
  • Uchwałą Plenum Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego Złotą Odznaką ZNP (23.09.1976r.)
  • Uchwałą Rady Państwa Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (26.06.1985)

Pan Wojciech Jemioło otrzymał również za swoją pracę liczne dyplomy uznania.

Nadanie tytułu “Zasłużony dla Gminy Kotla” jest wyrazem podziękowania Panu Wojciechowi Jemioło za pełną zaangażowania pracę i działalność na rzecz rozwoju Gminy. Całokształt pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z lokalnym środowiskiem i rozwijaniem samorządności wśród dzieci i młodzieży oraz zaangażowanie Pana Wojciecha Jemioło, jest przykładem i zachętą do społecznego działania oraz wyzwalania inicjatyw społecznych. Przez wszystkie lata pracy dydaktycznej, ale również będąc radnym i sołtysem występował z wieloma inicjatywami w celu poprawy warunków życia mieszkańców Gminy, wspierając działalność oświatową i kulturalną

 

 
 
facebook