Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

 

Pani Barbara Kobiela pracę zawodową rozpoczęła w 1971 r. po ukończeniu Studium Nauczycielskiego we Wrocławiu na kierunku geografii z zajęciami praktyczno-technicznymi. W 1986 r. ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze na kierunku nauczanie początkowe. W latach 1986 – 2006 pracowała na terenie Gminy Kotla w szkołach podstawowych: w Grochowicach i w Kotli na stanowiskach kierowniczych. W Szkole Filialnej w Grochowicach pełniła obowiązki kierownika natomiast w Szkole Podstawowej w Kotli obowiązki wicedyrektora.

Podczas pracy zawodowej związana była ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Pani Barbara Kobiela posiada stopień harcmistrza. W 1985 r. otrzymała odznakę X - lecia służby instruktorskiej w Chorągwi Legnickiej. W 1993 r. otrzymała „Srebrny Krzyż Zasługi”. Nadany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Na emeryturę przeszła w 2006 r.

W latach 2008 – 2012 Pani Barbara Kobiela podjęła pracę w Stowarzyszeniu Kraina Lasów i Jezior – LGD z siedzibą w Siedlisku. Była członkiem zarządu i jako prezes kierowała biurem LGD. Od 2012 r. do chwili obecnej jest członkiem Rady LGD.

Pani Barbara Kobiela od  2012 r. jest również członkiem Stowarzyszenia Grochowice Zdrój. Do 2015 r. kierowała Stowarzyszeniem jako prezes, a od tamtego czasu koordynuje realizację projektów. W 2013 r. Stowarzyszenie wytypowało Panią Barbarę Kobielę do kampanii promującej III sektor wśród mieszkańców Powiatu Głogowskiego  „Mocne NGO-sy – sprawcy dobrych zmian” w ramach projektu realizowanego przez Fundację Inicjatyw Społecznych z Głogowa. W ramach pracy w Stowarzyszeniu Pani Barbara Kobiela stale współpracuje przy organizacji wydarzeń kulturalnych „Stachuriady” oraz „Hubertusa” w Grochowicach.

Pani Barbara Kobiela od  2009 r. była członkiem Stowarzyszenia „Z głębi serca” z siedzibą w Kotli. W ramach pracy w Stowarzyszeniu realizuje projekty kierowane do zespołów folklorystycznych, kół gospodyń wiejskich oraz młodzieży.

Pani Barbara Kobiela współpracuje z Głogowskim Partnerstwem Organizacji Pozarządowych RONDO. W kadencji 2015 – 2016 była członkiem Rady tego Partnerstwa.

W latach 2015 – 2017 opiniowała oferty złożone przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert na zlecanie zadań publicznych przez Gminę Miejską Głogów.

Dodatkowo Pani Barbara Kobiela współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich w Grochowicach od momentu jego reaktywacji, tj. od 2011 roku. Pomagała przy organizacji zbiórek publicznych, z których dochód przeznaczany był na rozwój lokalnej społeczności oraz przy organizacji wydarzeń, takich jak: Dni Dziecka, czy Pikniki Rodzinne. Reprezentowała Koło Gospodyń Wiejskich w Grochowicach na V Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL – KIELCE 2013.

Pani Barbara Kobiela współpracuje z Zespołem Folklorystycznym „Grochowiczanki” od momentu jego założenia. Prowadzi kronikę dla zespołu. Pomagała członkom zespołu w latach 2006 – 2017 przy organizacji w Grochowicach wydarzenia pn. „Kolacja w Remizie” jako spotkania integracyjnego dla uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej „Język. Religia. Tożsamość”. W latach 2008 – 2011 wspomagała zespół przy organizacji zbiórek publicznych, których dochody były przekazywane na remont zabytkowego kościoła w Grochowicach.

Pani Barbara Kobiela współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną w Grochowicach, dla której prowadzi kronikę. Od 2014 r. jest członkiem honorowym OSP Grochowice.
W 2017r. koordynowała projekt, w wyniku którego zostały powołane trzy młodzieżowe drużyny pożarnicze przy trzech jednostkach OSP, tj. Grochowice, Kotla i Chociemyśl. Obecnie koordynuje projekt realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chociemyśli i w Kotli.

Pani Barbara Kobiela współpracuje z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Kotla realizując projekty kierowane do lokalnej społeczności. W 2012 r. została uhonorowana
w plebiscycie Kobieta Roku organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli.

W 2014 r. brała udział w VI Kongresie Kobiet w Warszawie. W 2016 r. podczas XII Dolnośląskiego Forum Kobiet w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu została uhonorowana „Kryształową Koniczyną” jako najaktywniejszy lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej.

Pani Barbara Kobiela przez kilka kadencji, tj. kadencję 1990 – 1994, kadencję 1998 – 2002 oraz kadencję 2014 do chwili obecnej pełniła i nadal pełni funkcję radnej Rady Gminy Kotla, pracując w kadencji 1990 – 1994 jako Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej, w kadencji 1998 - 2002  jako Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej, natomiast w kadencji 2014 do chwili obecnej jako Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Gminnej. Dodatkowo przez jedną kadencję 2008 - 2011 była ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Głogowie.

W latach 2003 – 2017 pracowała jako kurator społeczny w Sądzie Rejonowym w Głogowie.

Pani Barbara Kobiela pełniąc powyższe funkcje uczestniczyła i nadal uczestniczy w wielu przedsięwzięciach, mających na celu polepszenie warunków życia mieszkańców Gminy, w tym Sołectwa Grochowice. Pani Barbara Kobiela jest także przedstawicielem organizacji pozarządowej w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym oraz członkiem Grupy Doradczej ds. Kultury działającej przy Wójcie Gminy Kotla.

Piastowanie wyżej wymienionych funkcji przez tak długi okres świadczy o społecznym uznaniu, zrozumieniu i szacunku mieszkańców.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalność społeczną otrzymała liczne odznaczenia oraz dyplomy uznania za pracę zawodową i społeczną. Obecnie Pani Barbara jest Prezesem Stowarzyszenia "Z głębi serca".

Nadanie tytułu “Zasłużony dla Gminy Kotla” jest wyrazem uznania, szacunku i podziękowania Pani Barbarze Kobieli  za współpracę, za ofiarną, pełną zaangażowania pracę i działalność na rzecz rozwoju Gminy. Całokształt pracy Pani Barbary Kobieli ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z lokalnym środowiskiem i rozwijaniem samorządności jest przykładem i zachętą do społecznego działania oraz wyzwalania inicjatyw społecznych. Poprzez swoją pracę wnosi znaczący wkład w rozwój Gminy Kotla.

 
 
facebook