Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
piece

Wymiana źródeł ciepła - dotacja z budżetu Gminy Kotla

 NABÓR WNIOSKÓW 2022

Wójt Gminy Kotla ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kotla na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji. Realizacja zadania objętego dofinansowaniem dotyczy wyłącznie nieruchomości, które położone są w granicach administracyjnych Gminy Kotla. Wnioskodawcami mogą być: właściciele, współwłaściciele nieruchomości, przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej lub inne podmioty dysponujące tytułem prawnym do nieruchomości o charakterze mieszkalnym.

Dotacja udzielana jest na wymianę starych kotłów grzewczych na nowe ekologiczne źródło ciepła takie jak:

 1. kocioł gazowy,
 2. kocioł na lekki olej opałowy,
 3. piec zasilany prądem elektrycznym lub ogrzewanie elektryczne,
 4. kocioł węglowy 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012 oraz muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign);),
 5. kocioł na biomasę 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012 oraz muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign);),
 6. pompa ciepła.

W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja źródła ciepła wskazanego we wniosku o udzielenie dotacji w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanym paliwami stałymi,
z wyjątkiem:

 1. wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
 2. pieców objętych ochroną konserwatorską,
 3. kominków i kuchni węglowych, pod warunkiem, że nie są one podstawowym źródłem ciepła w nieruchomości.

Dotacja będzie udzielana do wysokości 50% udokumentowanych i poniesionych kosztów na zakup i montaż nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż:

 1. dla domu jednorodzinnego/ lokalu mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej, w przypadku korzystania z ciepła wytwarzanego z indywidualnego źródła ciepła - do 3.000,00 zł;
 2. dla domu wielorodzinnego do 10 lokali mieszkalnych, w przypadku korzystania z ciepła wytworzonego ze wspólnej kotłowni - do 5.000,00 zł;

Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji jest brak zadłużenia Wnioskodawcy wobec Gminy Kotla oraz brak korzystania przez Wnioskodawcę z dofinansowania z innych źródeł na ten sam rodzaj inwestycji.

Wnioski można składać w TYMCZASOWEJ siedzibie Urzędu Gminy Kotla, zlokalizowanej w Chociemyśli 23 (dawny budynek szkoły) w godzinach pracy urzędu w terminie od 17.05.2022 r. do 23.05.2022 r.

O otrzymaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.

UWAGA!
Wnioski złożone przed bądź po wyznaczonym terminie  - zostaną odrzucone.

Wymiana starego pieca może odbyć się dopiero po zawarciu umowy z Gminą Kotla.

Więcej informacji uzyskać można pod nr telefonu: 76 8318 361 wew. 55– Edyta Owczarek.

  

Dokumenty do pobrania na stronie www.kotla.pl, bądź w tymczasowej siedzibie Urzędu  Gminy Kotla Chociemyśl 23 lub w Biurze Obsługi Mieszkańca, Kotla ul. Głogowska 90 (GOKiS):

Zasady udzielania dotacji.
Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kotla na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji.
Zgoda współwłaścicieli nieruchomości.
Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Kotla.
Wniosek o wypłatę dotacji ze środków budżetu Gminy Kotla na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji.
Harmonogram realizacji gminnego programu. 

BUDYNKI WIELORODZINNE

Wójt Gminy Kotla ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kotla dla nieruchomości wielorodzinnych powyżej 10 lokali mieszkalnych na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji. Realizacja zadania objętego dofinansowaniem dotyczy wyłącznie nieruchomości, które położone są w granicach administracyjnych Gminy Kotla. Wnioskodawcami mogą być: właściciele, współwłaściciele nieruchomości, przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej lub inne podmioty dysponujące tytułem prawnym do nieruchomości o charakterze mieszkalnym.

Dotacja udzielana jest na wymianę starych kotłów grzewczych na nowe ekologiczne źródło ciepła takie jak:

 1. kocioł gazowy,
 2. kocioł na lekki olej opałowy,
 3. piec zasilany prądem elektrycznym lub ogrzewanie elektryczne,
 4. kocioł węglowy 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012 oraz muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign);),
 5. kocioł na biomasę 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012 oraz muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign);),
 6. pompa ciepła.

W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja źródła ciepła wskazanego we wniosku o udzielenie dotacji w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanym paliwami stałymi,
z wyjątkiem:

 1. wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
 2. pieców objętych ochroną konserwatorską,
 3. kominków i kuchni węglowych, pod warunkiem, że nie są one podstawowym źródłem ciepła w nieruchomości.

Dotacja będzie udzielana do wysokości 50% udokumentowanych i poniesionych kosztów na zakup i montaż nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż:

 1. dla domu wielorodzinnego powyżej 10 lokali mieszkalnych, w przypadku korzystania z ciepła wytworzonego ze wspólnej kotłowni - do 35.000,00 zł;

Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji jest brak zadłużenia Wnioskodawcy wobec Gminy Kotla oraz brak korzystania przez Wnioskodawcę z dofinansowania z innych źródeł na ten sam rodzaj inwestycji.

Wnioski można składać w TYMCZASOWEJ siedzibie Urzędu Gminy Kotla, zlokalizowanej
w Chociemyśli 23 (dawny budynek szkoły) w godzinach pracy urzędu w terminie
od 17.05.2022 r. do 23.05.2022 r.

O otrzymaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.

UWAGA!
Wnioski złożone przed bądź po wyznaczonym terminie  - zostaną odrzucone.

Wymiana starego pieca może odbyć się dopiero po zawarciu umowy z Gminą Kotla.

Więcej informacji uzyskać można pod nr telefonu: 76 8318 361 wew. 55 – Edyta Owczarek.

Dokumenty do pobrania na stronie www.kotla.pl, bądź w tymczasowej siedzibie Urzędu  Gminy Kotla Chociemyśl 23 lub w Biurze Obsługi Mieszkańca, Kotla ul. Głogowska 90 (GOKiS):

Zasady udzielania dotacji.
Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kotla na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji.
Zgoda współwłaścicieli nieruchomości.
Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Kotla.
Wniosek o wypłatę dotacji ze środków budżetu Gminy Kotla na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji.
Harmonogram realizacji gminnego programu. 

 


CZYSTE POWIETRZE

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Maksymalna kwota dotacji

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki.

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Formy dofinansowania:

 • pożyczka
 • dotacja

Terminy:

 • Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umowa do: 30.06.2029 r.

Warunek podstawowy:

 • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu
 • Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

 Więcej informacji :

 

 
 
facebook