Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
plakat dodatek dla podmiotów wrażliwych

Urząd Gminy Kotla informuje, że zgodnie z przepisami ustawy dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw podmioty wrażliwe mogą ubiegać się o dodatek do ogrzewania.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje placówkom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem podstawowej działalności. Źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB. Dodatek wyniesie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.

Zgodnie z ustawą podmiotem wrażliwym jest:

 1. podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 2. jednostka organizacyjna pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.),
 3. noclegownia albo ogrzewalnia, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 4. jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 i 1700),
 5. podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm),
 6. podmiot tworzący system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.),
 7. podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym opiekunem, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 i 1383),
 8. kościół lub inny związkiem wyznaniowym, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435 i 1700),
 9. podmiot prowadzący działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194),
 10. podmiot prowadząc działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164),
 11. ochotnicza straż pożarna w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301),
 12. placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 13. rodzinny dom pomocy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, albo mieszkaniem chronionym, o którym mowa w art. 53 tej ustawy,
 14. centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 2022 r. poz. 218 i 1812),
 15. klub integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie,
 16. warsztat terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812) albo zakład aktywności zawodowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy,
 17. organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) albo podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy,
 18. spółdzielnia socjalna w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 oraz z 2022 r. poz. 1812).

Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć w terminie do 30 listopada 2022 roku:
- osobiście w siedzibie tymczasowej Urzędu Gminy Kotla Chociemyśl 23, w punkcie obsługi mieszkańca Kotla ul. Głogowska 90 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu) lub wysłać pocztą na adres tymczasowej siedziby Urzędu Gminy Kotla Chociemyśl 23, 67-240 Kotla
- elektronicznie przez e-puap.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. zgodnie z ustawą pozostaną bez rozpatrzenia.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby podmiotu, któremu przysługuje ten dodatek.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych ustala się zgodnie ze wzorem:

D = (Zk - Skp) x 0,4

D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażona w złotych,

Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym ww. dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp,

Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku
o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu.

Do wniosku załącza się obowiązkowo oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów:

1) potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu, któremu przysługuje dodatek,
2) sprzedaży będących podstawą do wykonania obliczeń wnioskowanej kwoty potwierdzających datę nabycia, ilość oraz koszt zakupionego i dostarczonego paliwa; dokumentami sprzedaży będącymi podstawą do wykonania obliczeń mogą być także dokumenty wystawione na organ prowadzący podmiot i finansujący podstawową działalność tego podmiotu.

W załączniku publikujemy arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego, który znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska (TUTAJ https://www.gov.pl/web/klimat/arkusz-do-obliczania-dodatku-dla-podmiotu-wrazliwego).

Do pobrania:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku (PDF, pobierz 449,67 kB)
 2. Klauzula informacyjna (RODO) (DOC, pobierz 17,58 kB)
 3. Arkusz do obliczania dodatku (xlsx, pobierz 27,27 kB)

 

 
 
facebook