Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
plakat

Przypominamy o obowiązku złożenia kolejnego oświadczenia dotyczącego projektu grantowego pt. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Zgodnie z zapisami § 3 umowy przekazania sprzętu oraz zgodnie z Załącznikiem nr 2 tj. Procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego Odbiorca sprzętu zobowiązany jest do składania przez okres 2 lat (od 22 maja 2023 r.), co pół roku OŚWIADCZENIA O POSIADANIU OTRZYMANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I WYKORZYSTYWANIU GO W CELU UŁATWIENIA NAUKI SZKOLNEJ.

 Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 umowy przekazania sprzętu należy złożyć w terminie do dnia 03.06.2024 r.  do Urzędu Gminy Kotla:

- osobiście (w siedzibie Urzędu Gminy Kotla, ul. Głogowska 93, Kotla, pokój nr 22 lub sekretariat),

- listownie (na adres Urzędu Gminy Kotla, ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla),

- poprzez skrzynkę e-puap przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowalnego lub profilu zaufanego.

 UWAGA: Oświadczenia podpisuje pełnoletni odbiorca sprzętu lub w przypadku, gdy odbiorca sprzętu nie jest pełnoletni jego reprezentant (rodzic/opiekun prawny).

word Wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ (world.414 KB)

Wzory dostępne są także w Urzędzie Gminy Kotla (ul. Głogowska 93, Kotla, pokój nr 22 lub sekretariat)

 

 
 
facebook