Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
stary piec

Wójt Gminy Kotla ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kotla na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji.

Realizacja zadania objętego dofinansowaniem dotyczy wyłącznie nieruchomości, które położone są w granicach administracyjnych Gminy Kotla.

Wnioskodawcami mogą być: właściciele, współwłaściciele nieruchomości, przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej lub inne podmioty dysponujące tytułem prawnym do nieruchomości o charakterze mieszkalnym.

 Dotacja udzielana jest na wymianę starych kotłów grzewczych na nowe ekologiczne źródło ciepła takie jak:

 • kocioł gazowe;
 • kocioł na lekki olej opałowy;
 • piec zasilany prądem elektrycznym lub ogrzewanie elektryczne;
 • kocioł węglowy 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);
 • kocioł na biomasę 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);
 • pompa ciepła.

 W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła
w nieruchomości objętej zgłoszeniem
, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą,
z wyjątkiem:

 1. wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
 2. pieców objętych ochroną konserwatorską,
 3. kominków i kuchni węglowych, pod warunkiem, że nie są one podstawowym źródłem ciepła w nieruchomości.

 Dotacja będzie udzielana do wysokości 50% udokumentowanych i poniesionych kosztów na zakup i montaż nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż:

 1. dla domu jednorodzinnego/ lokalu mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej,
  w przypadku korzystania z ciepła wytwarzanego z indywidualnego źródła ciepła -
  do 3.000,00 zł;
 2. dla domu wielorodzinnego do 10 lokali mieszkalnych, w przypadku korzystania
  z ciepła wytworzonego ze wspólnej kotłowni - do 5.000,00 zł;
 3. dla domu wielorodzinnego powyżej 10 lokali mieszkalnych, w przypadku korzystania
  z ciepła wytworzonego ze wspólnej kotłowni – do 35.000,00 zł.

 Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji jest brak zadłużenia Wnioskodawcy wobec Gminy Kotla oraz brak korzystania przez Wnioskodawcę z dofinansowania z innych źródeł na ten sam rodzaj inwestycji.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Kotla, Kotla, ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla,
w godzinach pracy urzędu w terminie od 12.04.2021 r. do 16.04.2021 r.

O otrzymaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.

 UWAGA!

Wnioski złożone przed bądź po wyznaczonym terminie  - zostaną odrzucone.

Wymiana starego pieca może odbyć się dopiero po zawarciu umowy z Gminą Kotla.

 Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 podczas składania wniosków należy przestrzegać obowiązujących zasad:

 • dyscyplinę utrzymania 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce,
 • obowiązkową dezynfekcję rąk przez interesantów przy wejściu na teren urzędu,
 • obowiązek zasłaniania ust oraz nosa,
 • w punkcie może być obsługiwany, w tym samym czasie tylko jeden mieszkaniec.

 Więcej informacji uzyskać można pod nr telefonu: 76 8318 361 wew. 41 – Edyta Owczarek.

  

           WÓJT                                           

 /-/                                               

Łukasz Horbatowski                             

  Dokumenty do pobrania:

 1. Zasady udzielania dotacji. (.docx 22 kB)
 2. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kotla na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji. (.docx 21 kB)
 3. Zgoda współwłaścicieli nieruchomości. (.docx 16 kB)
 4. Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Kotla. (.doc 25 kB)
 5. Wniosek o wypłatę dotacji ze środków budżetu Gminy Kotla na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji. (.docx 17 kB)
 6. Harmonogram realizacji gminnego programu. (.doc 32 kB)
 
 
facebook