Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Gmina Kotla informuje, że ma możliwość ubiegania się w Centrum Projektów Cyfrowa Polska o grant, którego celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.
Wnioskodawcami mogą być rodzice/opiekunowie prawni dziecka uczącego się w szkole podstawowej lub w szkole średniej, a w przypadku osiągnięcia pełnoletności wnioskodawcą jest uczeń szkoły średniej.
Warunkiem otrzymania sprzętu jest spełnienie następujących warunków:
 - dziecko zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 - dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.
Według informacji uzyskanej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na terenie Gminy Kotla PPGR funkcjonował w miejscowościach: Ceber, Dorzecze i Kotla.
Dokumenty potwierdzające zatrudnienie członka rodziny w PPGR (np. świadectwo pracy) należy przedłożyć do weryfikacji składając oświadczenie.

Sprzęt komputerowy (komputer stacjonarny, tablet, laptop) zostanie zakupiony przez Gminę Kotla w ilości uzależnionej od liczby wniosków i otrzymanego dofinansowania. Zakupiony sprzęt komputerowy pozostanie własnością Gminy Kotla i będzie udostępniany na podstawie umowy użyczenia.
Dokumenty (wczytane poniżej) można składać w Urzędzie Gminy Kotla, pokój nr 7, u p. Anny Marcinkowskiej w terminie do 25 października 2021 r. Wnioskodawca składając oświadczenie ma obowiązek dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych żyjącego członka rodziny pracującego niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.
Szczegółowych informacji udziela p. Anna Marcinkowska, tel.: 76/83-18-361 wew. 56.
Projekt Cyfrowa Gmina – Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” realizowany jest w ramach Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Załączniki:
1)    Dla rodziców/opiekunów prawnych dziecka uczącego się w szkole podstawowej lub w szkole średniej
OŚWIADCZENIE RODZICA (.doc 118 KB)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ – RODZICA (.doc 17 KB)
WNIOSEK (.doc 43 KB)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ BYŁEGO PRACOWNIKA PPGR (.doc 18 KB)

Załączniki:
2)    Dla ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność
OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ (.doc 119 KB)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ PEŁNOLETNIEGO UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ (.doc 17 KB)
WNIOSEK (.doc 38 KB)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ BYŁEGO PRACOWNIKA PPGR (.doc 18 KB)

 
 
facebook