Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
piece

Wymiana źródeł ciepła - dotacja z budżetu Gminy Kotla

 NABÓR WNIOSKÓW 2022

Wójt Gminy Kotla ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kotla na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji. Realizacja zadania objętego dofinansowaniem dotyczy wyłącznie nieruchomości, które położone są w granicach administracyjnych Gminy Kotla. Wnioskodawcami mogą być: właściciele, współwłaściciele nieruchomości, przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej lub inne podmioty dysponujące tytułem prawnym do nieruchomości o charakterze mieszkalnym.

Dotacja udzielana jest na wymianę starych kotłów grzewczych na nowe ekologiczne źródło ciepła takie jak:

 1. kocioł gazowy,
 2. kocioł na lekki olej opałowy,
 3. piec zasilany prądem elektrycznym lub ogrzewanie elektryczne,
 4. kocioł węglowy 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012 oraz muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign);),
 5. kocioł na biomasę 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012 oraz muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign);),
 6. pompa ciepła.

W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja źródła ciepła wskazanego we wniosku o udzielenie dotacji w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanym paliwami stałymi,
z wyjątkiem:

 1. wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
 2. pieców objętych ochroną konserwatorską,
 3. kominków i kuchni węglowych, pod warunkiem, że nie są one podstawowym źródłem ciepła w nieruchomości.

Dotacja będzie udzielana do wysokości 50% udokumentowanych i poniesionych kosztów na zakup i montaż nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż:

 1. dla domu jednorodzinnego/ lokalu mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej, w przypadku korzystania z ciepła wytwarzanego z indywidualnego źródła ciepła - do 3.000,00 zł;
 2. dla domu wielorodzinnego do 10 lokali mieszkalnych, w przypadku korzystania z ciepła wytworzonego ze wspólnej kotłowni - do 5.000,00 zł;

Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji jest brak zadłużenia Wnioskodawcy wobec Gminy Kotla oraz brak korzystania przez Wnioskodawcę z dofinansowania z innych źródeł na ten sam rodzaj inwestycji.

Wnioski można składać w TYMCZASOWEJ siedzibie Urzędu Gminy Kotla, zlokalizowanej w Chociemyśli 23 (dawny budynek szkoły) w godzinach pracy urzędu w terminie od 17.05.2022 r. do 23.05.2022 r.

O otrzymaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.

UWAGA!
Wnioski złożone przed bądź po wyznaczonym terminie  - zostaną odrzucone.

Wymiana starego pieca może odbyć się dopiero po zawarciu umowy z Gminą Kotla.

Więcej informacji uzyskać można pod nr telefonu: 76 8318 361 wew. 55– Edyta Owczarek.

  

Dokumenty do pobrania na stronie www.kotla.pl, bądź w tymczasowej siedzibie Urzędu  Gminy Kotla Chociemyśl 23 lub w Biurze Obsługi Mieszkańca, Kotla ul. Głogowska 90 (GOKiS):

Zasady udzielania dotacji.
Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kotla na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji.
Zgoda współwłaścicieli nieruchomości.
Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Kotla.
Wniosek o wypłatę dotacji ze środków budżetu Gminy Kotla na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji.
Harmonogram realizacji gminnego programu. 

BUDYNKI WIELORODZINNE

Wójt Gminy Kotla ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kotla dla nieruchomości wielorodzinnych powyżej 10 lokali mieszkalnych na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji. Realizacja zadania objętego dofinansowaniem dotyczy wyłącznie nieruchomości, które położone są w granicach administracyjnych Gminy Kotla. Wnioskodawcami mogą być: właściciele, współwłaściciele nieruchomości, przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej lub inne podmioty dysponujące tytułem prawnym do nieruchomości o charakterze mieszkalnym.

Dotacja udzielana jest na wymianę starych kotłów grzewczych na nowe ekologiczne źródło ciepła takie jak:

 1. kocioł gazowy,
 2. kocioł na lekki olej opałowy,
 3. piec zasilany prądem elektrycznym lub ogrzewanie elektryczne,
 4. kocioł węglowy 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012 oraz muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign);),
 5. kocioł na biomasę 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012 oraz muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign);),
 6. pompa ciepła.

W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja źródła ciepła wskazanego we wniosku o udzielenie dotacji w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanym paliwami stałymi,
z wyjątkiem:

 1. wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
 2. pieców objętych ochroną konserwatorską,
 3. kominków i kuchni węglowych, pod warunkiem, że nie są one podstawowym źródłem ciepła w nieruchomości.

Dotacja będzie udzielana do wysokości 50% udokumentowanych i poniesionych kosztów na zakup i montaż nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż:

 1. dla domu wielorodzinnego powyżej 10 lokali mieszkalnych, w przypadku korzystania z ciepła wytworzonego ze wspólnej kotłowni - do 35.000,00 zł;

Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji jest brak zadłużenia Wnioskodawcy wobec Gminy Kotla oraz brak korzystania przez Wnioskodawcę z dofinansowania z innych źródeł na ten sam rodzaj inwestycji.

Wnioski można składać w TYMCZASOWEJ siedzibie Urzędu Gminy Kotla, zlokalizowanej
w Chociemyśli 23 (dawny budynek szkoły) w godzinach pracy urzędu w terminie
od 17.05.2022 r. do 23.05.2022 r.

O otrzymaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.

UWAGA!
Wnioski złożone przed bądź po wyznaczonym terminie  - zostaną odrzucone.

Wymiana starego pieca może odbyć się dopiero po zawarciu umowy z Gminą Kotla.

Więcej informacji uzyskać można pod nr telefonu: 76 8318 361 wew. 55 – Edyta Owczarek.

Dokumenty do pobrania na stronie www.kotla.pl, bądź w tymczasowej siedzibie Urzędu  Gminy Kotla Chociemyśl 23 lub w Biurze Obsługi Mieszkańca, Kotla ul. Głogowska 90 (GOKiS):

Zasady udzielania dotacji.
Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kotla na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji.
Zgoda współwłaścicieli nieruchomości.
Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Kotla.
Wniosek o wypłatę dotacji ze środków budżetu Gminy Kotla na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji.
Harmonogram realizacji gminnego programu. 

 


 CZYSTE POWIETRZE

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. rozpoczęty zostaje nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w oparciu o:

 • Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 • wzór formularza wniosku o dofinansowanie, obejmujący Część 3 programu.
 • Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Dla kogo dofinansowanie w Części 3 programu?

 Beneficjentem Części 3 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

 Dodatkowo, od dnia 25.01.2022 r. wprowadza się do Programu:

 Zmiany, które mają zastosowanie również do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach wcześniejszych wersji Programu:

 • Dodanie wyjątku w przypadku, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. Wnioskodawca nie musi być właścicielem źródła ciepła, o dofinansowanie którego wnioskuje, żeby skorzystać z dofinansowania w ramach Programu;
 • Dodanie wyjątku dla przypadku, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Dopuszcza się wtedy wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia o więcej niż 6 miesięcy (limit taki obowiązuje w pozostałych przypadkach).

 Pozostałe istotne zmiany:

 • Usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji;
 • Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami Programu;
 • Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.
 • W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, część dokumentów programowych uległa zmianie, w tym:
 • Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 • Wzór Wniosku o dofinansowanie w formie dotacji,
 • Wzór Wniosku o płatność.

 Więcej informacji :

na stronie WFOŚiGW we Wrocławiu: https://wfosigw.wroclaw.pl/aktualnosci/a_2021,juz-jutro-25-stycznia-2022-r-rusza-nabor-wnioskow-do-3-czesci-programu-czyste-powietrze

na stronie Programu: https://czystepowietrze.gov.pl/

 
 
facebook