Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
ulotka piec 2024

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOTLA

Wójt Gminy Kotla ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kotla na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji.

Realizacja zadania objętego dofinansowaniem dotyczy wyłącznie nieruchomości, które położone są w granicach administracyjnych Gminy Kotla.

Wnioskodawcami mogą być: właściciele, współwłaściciele nieruchomości, przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej lub inne podmioty dysponujące tytułem prawnym do nieruchomości o charakterze mieszkalnym. 

Dotacja udzielana jest na wymianę starych kotłów grzewczych na nowe ekologiczne źródło ciepła takie jak:

 1. kocioł gazowy,
 2. kocioł na lekki olej opałowy,
 3. piec zasilany prądem elektrycznym lub ogrzewanie elektryczne,
 4. kocioł węglowy 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012 oraz muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign);
 5. kocioł na biomasę 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012 oraz muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign);
 6. pompa ciepła.

W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja źródła ciepła wskazanego we wniosku o udzielenie dotacji w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanym paliwami stałymi, z wyjątkiem:
a) wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
b) pieców objętych ochroną konserwatorską,
c) kominków i kuchni węglowych, pod warunkiem, że nie są one podstawowym źródłem ciepła w nieruchomości.

Dotacja będzie udzielana do wysokości 50% udokumentowanych i poniesionych kosztów na zakup i montaż nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż:

a) dla domu jednorodzinnego/ lokalu mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej, w przypadku korzystania z ciepła wytwarzanego z indywidualnego źródła ciepła - do 3.000,00 zł;
b) dla domu wielorodzinnego do 10 lokali mieszkalnych, w przypadku korzystania z ciepła wytworzonego ze wspólnej kotłowni - do 5.000,00 zł.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji jest brak zadłużenia Wnioskodawcy wobec Gminy Kotla.

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Kotla przy ul. Głogowskiej 93 w Kotli, w godzinach pracy urzędu w terminie od 13.05.2024 r. do 24.05.2024 r.

O otrzymaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.

 UWAGA!

Wnioski złożone przed bądź po wyznaczonym terminie  - zostaną odrzucone.

Wymiana starego pieca może odbyć się dopiero po zawarciu umowy z Gminą Kotla.

Więcej informacji uzyskać można pod nr telefonu: 76 8318 361 wew. 55 i wew. 56.

 p.o. WÓJTA
Kamila Suchocka-Szperlik

Dokumenty do pobrania na stronie www.kotla.pl  bądź w siedzibie Urzędu Gminy Kotla przy ul. Głogowskiej 93 w Kotli:

 1. Zasady udzielania dotacji. (Pobierz, DOC  24,46 kB)
 2. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kotla na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji. (Pobierz, DOC  22,11 kB)
 3. Zgoda współwłaścicieli nieruchomości. (Pobierz, DOC  15,98 kB)
 4. Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Kotla. (Pobierz, DOC  24,50 kB)
 5. Wniosek o wypłatę dotacji ze środków budżetu Gminy Kotla na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji. (Pobierz, DOC  17,17 kB)
 6. Harmonogram realizacji gminnego programu. (Pobierz, DOC 33,50 kB)
 
 
facebook