Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2019 r. do 28.02.2023 r. Umowa dofinansowania została zawarta 18.11.2020 r.

Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli, Partnerem projektu jest Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Głogowie.

Projekt zakłada realizację 5 zadań:

  • utworzenie Klubu Seniora w Kotli,
  • bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora,
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
  • wsparcie opiekunów faktycznych,
  • utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego.

W 2019 r. przeprowadzono prace adaptacyjno-remontowe pomieszczeń przeznaczonych na utworzenie Klubu Seniora. Na podstawie uchwały Nr XIX/110/19 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019 r. został utworzony Klub Seniora w Kotli, który rozpoczął swoją działalność od marca 2020 r. Klub Seniora działa w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli, jako ośrodek wsparcia w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.

W ramach bieżącej działalności Klubu zapewnione są zajęcia opiekuńcze; zajęcia ruchowe – gimnastyka; zajęcia z rękodzieła; zajęcia kulinarne; spotkania z dietetykiem; spotkania ze specjalistami; wyjazdy do teatru; konsultacje psychologa.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 9: Włączenie Społeczne. Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 437 156,40 zł, w tym kwota 1 221 582,94 zł pochodzi ze środków UE, kwota 127 382,46 zł z budżet państwa, a kwota 88 191,00 zł to wkład własny Gminy Kotla w formie udostępnienia pomieszczeń.

rozwoj-uslug-spolecznych

Szczegółowe informacje dotyczące bieżącej realizacji projektu na stronie: http://gopskotla.pl

1200px-facebook_f_logo_2019_svg 
 przekierowanie na profil Facebook Klubu Seniora: https://www.facebook.com/Klub-Senior-Kotla

rozwoj-uslug-spolecznych

 
 
facebook